Stadgar

Utskriftsvänlig version stadgar

 

STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG

Näldens Byalag är en religiöst och politiskt obunden ideell förening

med hemort i NÄLDEN, Krokoms kommun.

 

Föreningen bildades 1992-11-25 och ombildades 2008-04-10.

 

Stadgarna fastställdes senast på årsmötet 2008-04-10

 

 

FÖRENINGENS MÅL

Föreningens mål är att  verka för en LEVANDE BYGD

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§                  Ändamål

Föreningen har som mål att bedriva sin verksamhet i enlighet med den ovan
beskrivna målsättningen.

 

                      Definition

                      Med LEVANDE BYGD menar vi att Nälden ska:

                      -ha ett rikt idrotts- och kulturutbud

                      -vara inbjudande/attraktiv för besökare och boende

                      -ha en bra infrastruktur(boende, service, kommunikation etc)

                      -ha en tydlig position i Krokoms kommun

 

§2                  Sammansättning

                      Föreningen består av fysiska personer boende i Nälden.

 

§3                  Beslutande organ

                      Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§4                  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av

två styrelseledamöter i förening.

 

§5                  Verksamhets- räkenskapsår

                      Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden

                      fr o m 1/1   t o m 31/12

 

§6                  Stadgetolkning

                      Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall föreligger som
inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande
årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

 

§7                  Stadgeändring

                      För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av
antalet avgivna röster.

                      Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem
som styrelsen.

                     

§8                  Upplösning av föreningen

                      För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-
delar av antalet avgivna röster.

                      I beslutet om upplösning av föreningen skall anges att föreningens
tillgångar skall användas till bestämt ändamål  inom föreningens målsättning.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§9                  Medlemskap

Medlemskap äger alla i Näldens by automatiskt. Med Näldens by menas området inom Västeräng, Faxnälden, Björnebog, Öhnet och Smedsåsen.

                     

§10                Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

§11                Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

                      Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att
yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från att man
delgivits omständigheterna som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.

                      Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och får begränsas till viss tid.

 

§12                Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

                      * har rätt till information om föreningens angelägenheter,

                      * skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan

                      * har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen

                      * skall betala de avgifter som beslutas av föreningen.

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§13                Tidpunkt, kallelse

                      Årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars
månad
 på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte skall av styrelsen senast tre veckor före mötet kungöras på anslags-tavlan eller i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

§14                Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

                      Såväl medlemmar som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Ett sådant förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.

 

§15                Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret
fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet.

                      Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

                      Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

§16                Beslutsmässighet

                      Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är

                      närvarande på mötet.

 

§17                Beslut och omröstning

                      Beslut fattas med bifallsrop(acklamation) eller om så begärs efter röstning (votering).

                      Med undantag för de i §6 och §7 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

                      Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som erhållit
högsta antalet röster är vald.

                      För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften
av antalet avgivna röster. Ordföranderöst avgör vid lika röstetal.

                      Omröstning sker öppet om ej medlem begär annat.

 

§18                Valbarhet

                      Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen.
Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot av styrelse eller till revisor i
föreningen.

 

§19                Ärenden till årsmötet

                      Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

                      1.                   Fastställande av röstlängd för mötet.

                      2.                   Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.

                      3.                   Fastställande av föredragningslista.

                      4.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

                      5.                   Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

                      6.                   a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

                                            b)Styrelsens förvaltningsberättelse(balans- och resultaträkning) för                                                     det senaste räkenskapsåret.

7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

                      8.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

                      9.                   Fastställande av medlemsavgifter.

                      10.                 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

                      11.                 Val av: a) föreningens ordförande för en tid av 1 år

b)minst sex ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år var av hälften  väljs första gången på ett år. Minst 2 av dessa ska vara i åldern 18-30 år

c)Minst 2 suppleanter till styrelsen för en tid av 2år varav hälften väljs första gången på ett år

                                            d) 2 revisorer för en tid av 1 år. I detta val får styrelsen inte delta

                                            e) 2 ledamöter till valberedningen för 1 år varav en är ordförande

                      12.                 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 

                      Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller

                      medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet

 

§20                Extra årsmöte

                      Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. När styrelsen mottagit en sådan begäran, som skall vara skriftlig och innehålla skäl för begäran, skall den inom 14 dagar kalla till ett sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

                      Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

VALBEREDNING

§21                Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordföranden och en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen skall senast 2 månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

REVISORER

§22                Revision      

                      Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad
före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

§23                Sammansättning

                      Styrelsen består av ordföranden samt minst 6 övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandat-tidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m årsmötet.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan ges yttrande- och förslagsrätt.

 

§24                Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

                      Det åligger styrelsen särskilt att

                      * tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

                      * verkställa av årsmötet fattade beslut,

                      * planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

                      * ansvara för och förvalta föreningens medel,

                      * tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt §22 och förbereda årsmöte.

 

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifter i övrigt.
Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

           

Sekreteraren

                      * förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

                      * föra protokoll över styrelsens sammanträden,

* se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,

                      * se till att fattade beslut verkställs,

                      * om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

                      * årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

                     

Kassören

                      * se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

                      * se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och organisationer,

            * svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok
över föreningens räkenskaper,

                      * årligen upprätta balans- samt resultaträkning,

                      * utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

                      * se till att föreningens skatter, avgifter betalas i rätt tid,

                      * i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild
uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna
uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

                      * föra medlemsförteckning,

                      * föra inventarieförteckning.

                     

 

25§                Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsen är ense om beslutet. Röstning får ej ske via ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärenden avgörs genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid närmast efterföljande sammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras.

 

26§                Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till enskild medlem eller anställd. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående mening skall underrätta styrelsen.

Δ Upp